Statut

STATUT
Miejsko - Gminnego Ludowego Klubu Sportowego
"TARPAN" Mrocza

 

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę : Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy "TARPAN"  w Mroczy (w skrócie: MGLKS) i zwane jest dalej Klubem.
2. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U.  z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873).

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Miasta i Gminy Mrocza a jego siedziba mieści się w budynku przy ulicy Łąkowej 7 w Mroczy.

§ 3

Klub posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Klub działa na podstawie niniejszego statutu oraz uchwał jego władz.
2. Klub może być członkiem organizacji sportowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnokrajowym.

§ 5

Klub jako członek Wojewódzkiej Federacji Sportu realizuje uchwały Polskiej i Wojewódzkiej Federacji Sportu
w zakresie sportu kwalifikowanego.

§ 6

Klub używa godła, flag i barw Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Jako barwy klubowe przyjmuje się kolor błękitno - biało - czerwony.

§ 7

Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 8

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej.
2. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudnić pracowników.
3. Wykaz stanowisk pracy i zadania dla zatrudnionych pracowników Zarząd Klubu określa w regulaminie organizacyjnym.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna »